Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav pro školní rok 2023/2024, povinná školní docházka

Vážení rodiče,

blíží se doba zápisů dětí do 1. tříd základních škol. Připravili jsme pro Vás přehled důležitých informací.

 

Legislativa obecně

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podle školského zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).

 

Povinná školní docházka - zápisy do 1. tříd základních škol

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona).

Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě, které dosáhne k datu 31. 8. 2023 šestého roku věku. Výjimečně je možno přihlásit i mladší dítě za podmínek uvedených výše. Zápis se týká také dětí, kterým byl povolen odklad.

Pro zápis k povinné školní docházce je potřeba přinést rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte o možných způsobech jejího plnění (§ 37 odst. 1 a odst. 4 školského zákona).

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 

Předpoklady pro zahájení základního vzdělávání

Rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a chtěli by se seznámit s přehledem základních předpokládaných dovedností dítěte před jeho vstupem do základní školy, je určen doporučující materiál MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (www.msmt.cz).

Legislativa k přijímacímu řízení

Přijetí k základnímu vzdělávání se řídí v obecné rovině zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V případě odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje příslušný krajský úřad, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje.

 

Termíny zápisů a kontakty na školy:

Základní škola Soběslav, Komenského 20

sídlo: Komenského 20/22, Soběslav I, 392 01 Soběslav

ředitel školy: Mgr. Jan Holas

www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986

Zápis: pondělí 3. dubna a úterý 4. dubna 2023 od 14.00 h do 17.00 h

 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

sídlo: tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, Soběslav II, 392 01 Soběslav

ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha

www.zs-ebeso.cz, tel.: 381 524 015

Zápis: pondělí 3. dubna a úterý 4. dubna 2023 od 13.00 h do 16.30 h

 

Zápisy pro děti z Ukrajiny jsou shodné.

 

Pro případné dotazy k zápisům, popř. registraci, můžete kontaktovat ředitele škol. Podrobnější informace jsou též k dispozici na webových stránkách základních škol.

 

Vymezení školských obvodů spádových základních škol v Soběslavi

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu (např. jiná škola zřízená obcí, škola soukromá, církevní), oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Město Soběslav stanoví spádovost svých zřizovaných základních škol Obecně závaznou vyhláškou města Soběslavi (OZV) č. 1/2022, takto:

Základní škola Soběslav, Komenského 20 a Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 jsou spádové školy pro celé území města Soběslavi a obce Borkovice, Dírná, Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice.

 

 

Irena Klečatská

Finanční odbor

Městský úřad Soběslav

 

 

Pozvánka pro děti

Pozvánka na Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského
čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Na letošní Noc s Andersenem, která se uskuteční z pátku
31. března 2023 na sobotu 1. dubna 2023 v Místní lidové
knihovně Zvěrotice, zveme všechny děti školou povinné. Sraz
v knihovně bude v pátek 17:00 hod.
Čeká nás dobrodružný večer plný pohádkového tvoření,
čtení, her a zábavy. Večer bude zakončen hledáním pokladu
s lampionovým průvodem a nocováním v prostorách
knihovny.
Poplatek na dítě činí 70,-Kč. (jídlo a pití bude zajištěno)
Děti můžete přihlašovat do 25.3.2023 prostřednictvím tel.
čísla 602 689 460 (Žáková), 603 184 256 (Zabloudilová) nebo
e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Akce je určena pouze pro děti, počet dětí je omezen. V případě
zájmu obdržíte přihlášku s bližšími informacemi.

Být i v zimě v teple a pohodlí je základní lidskou potřebou. Růst cen energií však její naplnění ohrožuje. Proto česká vláda rozšiřuje dostupnost příspěvků na bydlení a zavádí cenové stropy, tak aby ani vaše domácnost nezůstala bez pomoci.

https://zkrotimeenergie.cz/

Datové schránky - informace

0138 0046 MVCR Datovka banner na weby uradu 600x300

Datová schránka

Datová schránka info

(ne)pravdivý článek na iDNES

Je příjemné si přečíst jak se ŘSD zastalo a ochránilo obyvatele Zvěrotic od hluku z dálnice D3. Tento úsek dálnice je v provozu od roku 2013. Nyní máme rok 2022 a ŘSD, kromě přivlastnění zásluh, neudělalo pro Zvěrotice vůbec nic.

Jediná instituce, která vyšla obci vstříc je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor. O investorovi akce SPÚ není v článku ani zmínka…

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zverotice-protihlukovy-val-dalnice-zeleznicni-koridor-hluk.A220902_081831_budejovice-zpravy_khr

Žádost o vyplnění dotazníku

Na OÚ se obrátila studentka magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Karolína pracuje na diplomové práci na téma "Stanovení ekonomického rozvojového potenciálu malých obcí".Svou prací se snaží zaměřit na venkovské pojetí obcí a to především z okolí svého bydliště, které zná nejlépe. Proto nás požádala o zveřejnění žádosti o vyplnění krátkého čtyřstránkového dotazníku. Ten najdete na

https://forms.gle/nF419wD6dY24S7Ad7

Děkujeme za ochotu

Ukládání dřevního odpadu "U křížku"

Žádáme občany, aby dočasně neukládali zádný dřevní odpad do prostoru U křížku. Je nutné nechat stávající haldu vyhořet a následně popel zlikvidovat. Děkujeme.

20220502 183316

Dotace na obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti

Dotace na obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti ♻️📩
Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete zažádat o dotace například na fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla či zelené střechy? Každá dotace je podmíněna splněním určitých požadavků příslušného dotačního programu. Žádat o dotaci můžete před, v průběhu nebo po ukončení prací (dotace je vyplácena vždy zpětně po realizaci) 🔋🏗🏡
Co potřebujete k podání žádosti
👤 Elektronickou identitu občana, kterou je možné si aktivovat na Czech POINT či za pomoci bankovní identity.
📑 Odborný posudek, jehož podoba závisí na konkrétním čerpáním dotace (viz pokyny pro žadatele, např. projektová dokumentace, průkaz energetické náročnosti).
☎️ Bezplatná informační linka 👉 800 260 500

Prosba o pomoc při zajištění ubytování

Vážení spoluobčané
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění ubytování pro osoby přicházející z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu.
Pokud vlastníte vhodné prostory a máte zájem o jejich poskytnutí válečným utečencům po dobu nezbytně nutnou nebo víte ve svém okolí o někom takovém, informujte mne co nejdříve na tel. 381 521 806 nebo 724 189 519.

Předem všem děkuji za spolupráci

Miloslav Novotný
starosta obce

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Termín a místo konání:
05.05.2022 od 16:00 hodin
KD Soběslav (malý sál, 1. patro)
Jirsíkova 34, Soběslav

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 zakázán.
Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou
kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat.

Harmonogram seminářů 2022

Mate stary kotel ?