POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI ZVĚROTICE

Nakládání s odpady v obci Zvěrotice se řídí platnými zákony České republiky a Obecně závaznou vyhláškou obce Zvěrotice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, který je k dispozici na elektronické úřední desce obce Zvěrotice na adrese https://www.zverotice.cz/uredni-deska
Papír, plasty a sklo ukládají občané do kontejnerů na návsi u budovy obecního úřadu, kontejnery na plasty a sklo jsou umístěny i u sběrného dvora a v lokalitě Libouš. Předměty z těchto materiálů, které nelze z důvodu velikosti umístit do kontejnerů, patří do sběrného dvora, není možné je pohazovat v okolí sběrných nádob.
Textil se ukládá do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu.
Kovy jako plechovky od potravin a nápojů a drobné kovové předměty se ukládají do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu. Kovové odpady větší velikosti se ukládají na sběrném dvoře.
Jedlé oleje a tuky se v plastových lahvích odnášejí do sběrného dvora, kde se i s plastovým obalem umisťují do speciální sběrné nádoby.
Biologické odpady, jako tráva, plevel nebo spadané listí, které občané nevyužijí ve svém kompostu, se ukládají na sběrném dvoře do připraveného kontejneru. Větve a podobný dřevní odpad se ukládají do kontejneru na sběrném dvoře. Po zakoupení traktoru obec plánuje, že tento dřevní odpad bude štěpkován a využíván jako mulč pro potřeby obce.
Objemný odpad se ukládá na sběrném dvoře do určeného kontejneru.
Svoz Nebezpečného odpadu je zajišťován dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně na základě vyhlášení svozu obcí. Nebezpečný odpad není možné trvale ukládat na sběrném dvoře z důvodu absence odpovídajícího úložiště.
Směsný komunální odpad ukládá každý občan do své nádoby - popelnice, která je jedenkrát týdně – v pondělí – vyvezena. Doporučujeme umístit popelnici na veřejné prostranství v neděli večer, aby byla připravena k vyvezení včas. Do této nádoby nepatří žádný odpad popsaný výše, jestliže pracovníci svozové firmy zaznamenají v popelnici takovýto odpad, může se stát, že popelnice nebude vyvezena.
Stavební a demoliční odpad likvidují občané na vlastní náklady. Upozorňujeme, že v případě provádění stavby nebo rekonstrukce je občan povinen předem uzavřít smlouvu o likvidaci stavebního a demoličního odpadu se společností, která k tomu má potřebná oprávnění.

Žádáme občany, aby ukládali odpad jen do k tomu určených nádob a na sběrný dvůr a nepohazovali odpadky na veřejné prostranství. Hlavně u sběrných nádob se objevují pytle s odpadem, který by měl mít každý spíše v popelnici, velké formáty papíru buď trčí z poloprázdného kontejneru a dovnitř kvůli tomu nelze uložit další papír, nebo jsou pohozeny vedle kontejneru. Mnohdy je na nich i nálepka s adresou a viník je tak snadno dohledatelný. Náklady na úklid veřejného prostranství nejsou zanedbatelné, proto obec uvažuje o umístění kamer, které by zabíraly veřejné prostranství, a jestliže se situace bude horšit, budeme nuceni přistoupit k sankcím.

S okamžitou platností je zakázáno skládkovaní odpadu v prostoru "u Křížku"

Provozní doba sběrného dvora
Letní období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00 hod
Sobota 13.00 - 15.00 hod
Neděle 9.00 - 11.00 hod


Zimní období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 14.00 hod

Být i v zimě v teple a pohodlí je základní lidskou potřebou. Růst cen energií však její naplnění ohrožuje. Proto česká vláda rozšiřuje dostupnost příspěvků na bydlení a zavádí cenové stropy, tak aby ani vaše domácnost nezůstala bez pomoci.

https://zkrotimeenergie.cz/

Datové schránky - informace

0138 0046 MVCR Datovka banner na weby uradu 600x300

Datová schránka

Datová schránka info

(ne)pravdivý článek na iDNES

Je příjemné si přečíst jak se ŘSD zastalo a ochránilo obyvatele Zvěrotic od hluku z dálnice D3. Tento úsek dálnice je v provozu od roku 2013. Nyní máme rok 2022 a ŘSD, kromě přivlastnění zásluh, neudělalo pro Zvěrotice vůbec nic.

Jediná instituce, která vyšla obci vstříc je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor. O investorovi akce SPÚ není v článku ani zmínka…

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zverotice-protihlukovy-val-dalnice-zeleznicni-koridor-hluk.A220902_081831_budejovice-zpravy_khr

Žádost o vyplnění dotazníku

Na OÚ se obrátila studentka magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Karolína pracuje na diplomové práci na téma "Stanovení ekonomického rozvojového potenciálu malých obcí".Svou prací se snaží zaměřit na venkovské pojetí obcí a to především z okolí svého bydliště, které zná nejlépe. Proto nás požádala o zveřejnění žádosti o vyplnění krátkého čtyřstránkového dotazníku. Ten najdete na

https://forms.gle/nF419wD6dY24S7Ad7

Děkujeme za ochotu

Ukládání dřevního odpadu "U křížku"

Žádáme občany, aby dočasně neukládali zádný dřevní odpad do prostoru U křížku. Je nutné nechat stávající haldu vyhořet a následně popel zlikvidovat. Děkujeme.

20220502 183316

Dotace na obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti

Dotace na obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti ♻️📩
Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete zažádat o dotace například na fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla či zelené střechy? Každá dotace je podmíněna splněním určitých požadavků příslušného dotačního programu. Žádat o dotaci můžete před, v průběhu nebo po ukončení prací (dotace je vyplácena vždy zpětně po realizaci) 🔋🏗🏡
Co potřebujete k podání žádosti
👤 Elektronickou identitu občana, kterou je možné si aktivovat na Czech POINT či za pomoci bankovní identity.
📑 Odborný posudek, jehož podoba závisí na konkrétním čerpáním dotace (viz pokyny pro žadatele, např. projektová dokumentace, průkaz energetické náročnosti).
☎️ Bezplatná informační linka 👉 800 260 500

Prosba o pomoc při zajištění ubytování

Vážení spoluobčané
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění ubytování pro osoby přicházející z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu.
Pokud vlastníte vhodné prostory a máte zájem o jejich poskytnutí válečným utečencům po dobu nezbytně nutnou nebo víte ve svém okolí o někom takovém, informujte mne co nejdříve na tel. 381 521 806 nebo 724 189 519.

Předem všem děkuji za spolupráci

Miloslav Novotný
starosta obce

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Termín a místo konání:
05.05.2022 od 16:00 hodin
KD Soběslav (malý sál, 1. patro)
Jirsíkova 34, Soběslav

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 zakázán.
Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou
kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat.

Harmonogram seminářů 2022

Mate stary kotel ?

Úřad práce ČR a jeho pomoc při fi nanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf

Leták_praktické otázky.pdf