Historie obce Zvěrotice

Historie Zvěrotic do roku 1847

Jméno Zvěrotice si lze vysvětlit tím, že v dřívějších historických dobách se v našem kraji rozkládaly husté lesy s hojností zvěře. Když obec byla založena, bylo její jméno odvozeno z osobního jména Zvěrota, což byl zakladatel osady Zvěrotice. Ač je patrno, že založení Zvěrotic spadá do starší doby, přece o jejích osudech před 15. stoletím nevíme nic.

Nejstarší nám známý držitel Zvěrotic byl Petr ze Dvorce, jenž s chotí Vratou z Adlaru měl toliko dceru Markétu, provdanou za Kunše z Olbramovic, předka rytířského rodu Dvořeckých z Olbramovic erbu orlice. Když zemřela Vrata, vyprosil si Kuneš r. 1460 na králi Jiřím po choti své odúmrť ves Zvěrotice s dvěma mlýny a lesy řečenými "Na Libuši". Kunešův syn Jan r. 1462 odpíral provolání dědin odumřelých v Komárově a Zvěroticích po Anně z Valu a Racce, mateři její, které tedy nějaké zboží ve Zvěroticích měly. Od té doby byla na vsi stejná vrchnost jako na Dvorci.

Jako poslední z držitelů Dvořeckých na Zvěroticích vládl Prokop Dvořecký z Olbramovic, jenž měl znamenité účastenství v odboji stavů českých a proto byl i hrdla odsouzen. Zahynul 21. června 1621 na Staroměstském náměstí mečem kata Jana Mydláře. Prokop Dvořecký prodal 6. prosince r. 1594 tvrz Dvorec se dvorem poplužným, dědinami, vsí Zvěrotice a zboží k ní patřící, jakož i díly v Myslkovicích a Roudném Janovi Opršalovi z Jetřichovic. Opršal zboží to rozdělil. Zvěrotice držel po něm r 1612 Jaroslav Opršal. Po něm dědil Jindřich, ale dlouho jich nedržel. R. 1613 prodal dvůr podlužní s ovčínem, dědinami a příslušenstvím, ves celou s 2 krčmami, mlýny Knechtovský a Prušovský s lesem Libouš řečeným, s rybníky a příslušenstvím za 7800 kop míšeňských obci města Soběslavě, která to vše r. 1621 propadla, ale r. 1628 zase opět dostala. Obec darovala r. 1636 úředníku svému a sousedu ve Zvěroticích Jakubovi Šarkovi, aby svým gruntem i mlýnem pod tou vsí volně vládnouti mohl.

O dění v obci v 18. století není téměř nic známo. Teprve 19. století se vynořuje opět jasněji. Jsou to jen pouhá data, ale důležitá tím, že je podle nich možno alespoň z části soudit o rozsahu obce. V kronice je zaznamenáno, že 9. července 1828 uhodil blesk do stavení sedláka Jílka a vyhořelo 18 stavení. (č.p. 12 až 26, č.p. 40, 42 a kovárna) a 13. října 1833 právě o posvícenské zábavě vyhořelo opět 6 statků.

Po roce 1849 patřily Zvěrotice k obci Klenovice. Roku 1874 se odloučily jako samostatná obec v sousedním okrese Soběslav.

Mapa Zvěrotic z roku cca. 1830

Mapa1830

Mapa Zvěrotic 1923

mapa1923

Snímek obce z roku 1953

Zverotice1953