Statistické údaje obce Zvěrotice

Základní statistická data

První písemná zpráva 1369

Počet obyvatel 362
Nadmořská výška 449 m n.m.

Podíl žen 50,6 %
Průměrný věk 38,9
Podnikatelské subjekty 77

Kód obce 553 409
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 6402
Orná půda (ha) 3662
Zahrady (ha) 152
Ovocné sady (ha) 02
Trvalé trávní porosty (ha) 1022
Zemědělská půda (ha) 4832
Lesní půda (ha) 1042
Vodní plochy (ha) 82
Zastavěné plochy (ha) 82
Ostatní plochy (ha) 372
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 843
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 92
Průmysl 132
Stavebnictví 152
Doprava a spoje 52
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 212
Ostatní obchodní služby 162
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 32
Akciové společnosti 12
Obchodní společnosti 22
Družstevní organizace 12
Živnostníci 672
Samostatně hospodařící rolníci 32
Svobodná povolání 42
Zemědělští podnikatelé 22
Ostatní právní formy 42
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 14
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 6402
Počet katastrů 12
Počet územně technických jednotek 12
Počet částí obce 12
Obyvatelstvo Živě narození celkem 46
muži 16
ženy 36
Přirozený přírůstek celkem 46
muži 16
ženy 36
Přistěhovalí celkem 116
muži 76
ženy 46
Vystěhovalí celkem 96
muži 36
ženy 66
Saldo migrace celkem 26
muži 46
ženy -26
Přírůstek/úbytek celkem 66
muži 56
ženy 16
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 3772
muži 1902
ženy 1872
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 642
muži 322
ženy 322
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 2682
muži 1382
ženy 1302
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 452
muži 202
ženy 252
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 24