Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady v obci Zvěrotice se řídí platnými zákony České republiky a Obecně závaznou vyhláškou obce Zvěrotice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, který je k dispozici na elektronické úřední desce obce Zvěrotice na adrese: https://www.zverotice.cz/urad/vyhlasky-smernice-a-poplatky


Papír, plasty a sklo ukládají občané do kontejnerů na návsi u budovy obecního úřadu, kontejnery na plasty a sklo jsou umístěny i u sběrného dvora a v lokalitě Libouš. Předměty z těchto materiálů, které nelze z důvodu velikosti umístit do kontejnerů, patří do sběrného dvora, není možné je pohazovat v okolí sběrných nádob.

Textil se ukládá do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu.

Kovy jako plechovky od potravin a nápojů a drobné kovové předměty se ukládají do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu. Kovové odpady větší velikosti se ukládají na sběrném dvoře.

Jedlé oleje a tuky se v plastových lahvích odnášejí do sběrného dvora, kde se i s plastovým obalem umisťují do speciální sběrné nádoby.

Biologické odpady, jako tráva, plevel nebo spadané listí, které občané nevyužijí ve svém kompostu, se ukládají na sběrném dvoře do připraveného kontejneru.

Větve a podobný dřevní odpad se ukládají do kontejneru na sběrném dvoře, kde bude odpad štěpkován a využíván jako mulč pro potřeby obce. V případě, že občan má na svém pozemku větší množství ořezaných větví a manipulace a doprava na sběrný dvůr by byla komplikovaná, je možné větve zeštěpkovat přímo na pozemku občana. Toto štěpkování je možné dohodnout na obecním úřadu v úředních hodinách.

Objemný odpad se ukládá na sběrném dvoře do určeného kontejneru.


Svoz Nebezpečného odpadu je zajišťován dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně na základě vyhlášení svozu obcí. Nebezpečný odpad není možné trvale ukládat na sběrném dvoře z důvodu absence odpovídajícího úložiště.

Směsný komunální odpad ukládá každý občan do své nádoby - popelnice, která je jedenkrát týdně – v pondělí – vyvezena. Doporučujeme umístit popelnici na veřejné prostranství v neděli večer, aby byla připravena k vyvezení včas. Do této nádoby nepatří žádný odpad popsaný výše, jestliže pracovníci svozové firmy zaznamenají v popelnici takovýto odpad, může se stát, že popelnice nebude vyvezena.

Stavební a demoliční odpad likvidují občané na vlastní náklady. Upozorňujeme, že v případě provádění stavby nebo rekonstrukce je občan povinen předem uzavřít smlouvu o likvidaci stavebního a demoličního odpadu se společností, která k tomu má potřebná oprávnění.

Žádáme občany, aby ukládali odpad jen do k tomu určených nádob a na sběrný dvůr a nepohazovali odpadky na veřejné prostranství. Hlavně u sběrných nádob se objevují pytle s odpadem, který by měl mít každý spíše v popelnici, velké formáty papíru buď trčí z poloprázdného kontejneru a dovnitř kvůli tomu nelze uložit další papír, nebo jsou pohozeny vedle kontejneru. Mnohdy je na nich i nálepka s adresou a viník je tak snadno dohledatelný. Náklady na úklid veřejného prostranství nejsou zanedbatelné, proto obec uvažuje o umístění kamer, které by zabíraly veřejné prostranství, a jestliže se situace bude horšit, budeme nuceni přistoupit k sankcím.

 

 

Výdaje vynaložené obcí v roce 2023 na likvidaci odpadů:

Tříděný odpad (papír, sklo, plasty, kovy) … 72.362,- Kč

Biologicky rozložitelný odpad … 15.662,- Kč

Nebezpečný odpad … 59.483,- Kč

Objemný odpad … 68.442,- Kč

Směsný komunální odpad … 428.556,- Kč

Jedlé oleje a tuky … 2.299,- Kč

Náklady na provoz sběrného dvora … 41.834,- Kč

 

Náklady celkem 688.638,- Kč

 

Příjmy:

Příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ……. 204.618,- Kč

Odměna za třídění odpadu EKO-KOM …………………………….. 45.352,- Kč

 

Příjmy celkem 249.970,- Kč

 

Množství vyprodukovaného odpadu za rok 2023

 

Kód

Popis odpadu

Množství

170301

Asfaltové směsi obsahující dehet

0,4 t

170802

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

0,2 t

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

0,321 t

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,525 t

170605

Stavební materiál obsahující azbest

3,02 t

2000110

Oděvy

0,455 t

200101

Papír a lepenka

1,29 t

200102

Sklo

4,443 t

200139

Plasty

2,298 t

200140

Kovy

4,163 t

200138

Dřevo

2,38 t

150103

Dřevěné obaly

0,34 t

200301

Směsný komunální odpad

71,89 t

200307

Objemný odpad

13,68 t

200201

Zelený odpad

72 t

200135

Elektroodpad

3,51 t

200125

Jedlý olej a tuk

0,026 t

 

 

Sběrný dvůr

sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora

Jarní období (březen - duben)
Sobota 15:00 - 17:00

Letní období (květen - září)
Středa 17:00 - 18:00
Sobota 15.00 - 18.00

Podzimní období (říjen - listopad)
Sobota 15:00 - 16:30

Zimní období (prosinec - únor)
Sobota 14:00 - 15:00

Poloha sběrného dvora na mapě: http://www.mapy.cz/s/cg0X