Územní plán obce Zvěrotice

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Zvěrotice nabyl účinnost dne 10.5.2023

ÚP Zvěrotice - TEXTOVÁ ČÁST
ÚP Zvěrotice - HLAVNÍ VÝKRES
ÚP Zvěrotice - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
ÚP Zvěrotice - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
ÚP Zvěrotice - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
ÚP Zvěrotice - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU