Územní plán obce Zvěrotice

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Zvěrotice nabyl účinnost dne 10.6.2008.

ÚP Zvěrotice - textová část
ÚP Zvěrotice - hlavní výkres
ÚP Zvěrotice - koncepce veřejné infrastruktury
ÚP Zvěrotice - koordinační výkres
ÚP Zvěrotice - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ÚP Zvěrotice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ÚP Zvěrotice - výkres základního členění území


Změna č. 1  územního plánu obce Zvěrotice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 12.2.2011.

ÚP Zvěrotice - změna č. 1

Změna č. 2  územního plánu obce Zvěrotice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 8.5.2013.

ÚP Zvěrotice - změna č. 2

Změna č. 3  územního plánu obce Zvěrotice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 23.12.2015.

ÚP Zvěrotice - změna č. 3