Provozní řád

 

Provozovatel:

Obec Zvěrotice

Zvěrotice 83

Soběslav

IČ:00667323

Správce sportoviště:

Marie Hajná

tel. 721 480 473

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní řád

veřejného víceúčelového multifunkčního hřiště obce Zvěrotice

 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení.

I. Účel víceúčelového hřiště

 1. Víceúčelové multifunkční hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: malá kopaná, házená, nohejbal, volejbal, florbal, basketbal, tenis. Dětské hřiště je určeno pro dětské návštěvníky do 14 let věku k zvyšování jejich obratnosti a ke hře.

 2. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny, technické zázemí, půjčovna kol a sportovního vybavení a klubovna včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu.

 3. Hřiště a provozní objekt jsou určeny pro veřejnost a mohou být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro sportovní a společenské akce.

II. Správa hřiště

 1. Celý areál spravuje Obecní úřad Zvěrotice prostřednictvím svých zaměstnanců.

 2. Obecní úřad Zvěrotice zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Dále otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče, kola apod.) a provádí pravidelnou údržbu umělého trávníku a běžnou údržbu zeleně.

 3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z hřiště ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád.

 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.

 5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.

 6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.

III. Provozní doba

 1. Hřiště bude otevřeno:

1a)leden – červen, září – prosinec:

PO – PÁ

14.00 hod. – 21.00 hod.

SO, NE

  9.00 hod. – 21.00 hod.

1b) červenec – srpen:

PO – NE

  9.00 hod. - 22.00 hod.

Provozní doba může být upravena z důvodů předem domluvených akcí sportovních a společenských zařízení a organizací, popř. skupiny občanů.

 1. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

 

 

IV.

Provozní pokyny

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového sportovního hřiště povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.

 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště.

 3. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.

 4. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.

 5. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.

 6. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.

 7. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost a slušné chování.

 8. Vstup na víceúčelová hřiště je povolen jen za těchto podmínek:

  • vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro povrch hřiště

  • zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, kopačky, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby

 9. Dětské hřiště a jeho atrakce (prolézačky, houpačky atd.) jsou určené výhradně pro děti do věku 14 let, ostatní návštěvníci hřiště mají zakázáno tyto atrakce využívat. Děti mohou atrakce užívat pouze za dozoru dospělé osoby  a tato osoba odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte. 

 10. V areálu hřiště je přísně zakázáno:

  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi

  • požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků

  • jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů apod.

  • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu

  • používat žvýkačky

  • věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky

  • ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu

  • přemisťování volného inventáře areálu

  • je zakázán vstup podnapilým osobám

  • dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení

  • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

  • vnášet neskladné či objemné předměty

  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

 11. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných jinými zájmovými složkami přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.

 12. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

 13. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

V. Poplatky za užívání hřiště a vybavení

 1. Užívání hřiště včetně vybavení je pro občany Zvěrotic, turisty  v obci Zvěrotice zdarma.

 2. Ostatní osoby, organizace, popř. občané pro soukromé sportovní akce, zaplatí sjednanou sazbu – viz příloha č.1.

 3. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště, popřípadě si dobu rezervuje v rezervačním systému, a zaplatí správci sjednanou částku. Správce umožní využití hřiště po provedené platbě.

 4. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Zázemí (šatny, umývárny) je k dispozici při vyhrazení hřiště dle ceníku.

VI. Závěr

 1. Provozní řád a ceny pronájmu (příloha č. 1) budou umístěny u vstupu na hřiště.

 2. Provozního řád nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Zvěrotice, tj. 1.9.2014.

Přílohy:

Příloha č. 1- Ceny pronájmu multifunkčního hřiště

  Rezervační systém multifunkčního hřiště na https://www.zverotice.czV naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání   

112

Záchranná služba

155

Policie

158

Městská policie

156

Hasiči

150Příloha č. 1

Provozovatel Obec Zvěrotice vydává tento

 

CENÍK
Multifunkční víceúčelové hřiště v obci Zvěrotice

1. Užívání hřiště zdarma mají tyto osoby:

- občané obce Zvěrotice

- turisté v obci Zvěrotice
2. Osoby nesplňující bod 1.:

Cena za 1 hodinu za hřiště ................ 100,- Kč bez použití zázemí
Cena za 1 hodinu za hřiště ................ 150,- Kč se zázemím3. Celodenní rezervace při pořádání turnajů a jiných společenských akcí:
Cena za 1 den .................................... 1.000,- Kč bez použití zázemí
Cena za 1 den .................................... 1.500,- Kč s použitím zázemí

Půjčovna kol
Provoz půjčovny kol: duben – září
Půjčení kola na 1 den ............................... 200,- Kč

Půjčení kola na víkend (PÁ –NE) ............. 400,- Kč