POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI ZVĚROTICE

Nakládání s odpady v obci Zvěrotice se řídí platnými zákony České republiky a Obecně závaznou vyhláškou obce Zvěrotice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, který je k dispozici na elektronické úřední desce obce Zvěrotice na adrese https://www.zverotice.cz/uredni-deska
Papír, plasty a sklo ukládají občané do kontejnerů na návsi u budovy obecního úřadu, kontejnery na plasty a sklo jsou umístěny i u sběrného dvora a v lokalitě Libouš. Předměty z těchto materiálů, které nelze z důvodu velikosti umístit do kontejnerů, patří do sběrného dvora, není možné je pohazovat v okolí sběrných nádob.
Textil se ukládá do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu.
Kovy jako plechovky od potravin a nápojů a drobné kovové předměty se ukládají do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu. Kovové odpady větší velikosti se ukládají na sběrném dvoře.
Jedlé oleje a tuky se v plastových lahvích odnášejí do sběrného dvora, kde se i s plastovým obalem umisťují do speciální sběrné nádoby.
Biologické odpady, jako tráva, plevel nebo spadané listí, které občané nevyužijí ve svém kompostu, se ukládají na sběrném dvoře do připraveného kontejneru. Větve a podobný dřevní odpad se ukládají do kontejneru na sběrném dvoře. Po zakoupení traktoru obec plánuje, že tento dřevní odpad bude štěpkován a využíván jako mulč pro potřeby obce.
Objemný odpad se ukládá na sběrném dvoře do určeného kontejneru.
Svoz Nebezpečného odpadu je zajišťován dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně na základě vyhlášení svozu obcí. Nebezpečný odpad není možné trvale ukládat na sběrném dvoře z důvodu absence odpovídajícího úložiště.
Směsný komunální odpad ukládá každý občan do své nádoby - popelnice, která je jedenkrát týdně – v pondělí – vyvezena. Doporučujeme umístit popelnici na veřejné prostranství v neděli večer, aby byla připravena k vyvezení včas. Do této nádoby nepatří žádný odpad popsaný výše, jestliže pracovníci svozové firmy zaznamenají v popelnici takovýto odpad, může se stát, že popelnice nebude vyvezena.
Stavební a demoliční odpad likvidují občané na vlastní náklady. Upozorňujeme, že v případě provádění stavby nebo rekonstrukce je občan povinen předem uzavřít smlouvu o likvidaci stavebního a demoličního odpadu se společností, která k tomu má potřebná oprávnění.

Žádáme občany, aby ukládali odpad jen do k tomu určených nádob a na sběrný dvůr a nepohazovali odpadky na veřejné prostranství. Hlavně u sběrných nádob se objevují pytle s odpadem, který by měl mít každý spíše v popelnici, velké formáty papíru buď trčí z poloprázdného kontejneru a dovnitř kvůli tomu nelze uložit další papír, nebo jsou pohozeny vedle kontejneru. Mnohdy je na nich i nálepka s adresou a viník je tak snadno dohledatelný. Náklady na úklid veřejného prostranství nejsou zanedbatelné, proto obec uvažuje o umístění kamer, které by zabíraly veřejné prostranství, a jestliže se situace bude horšit, budeme nuceni přistoupit k sankcím.

S okamžitou platností je zakázáno skládkovaní odpadu v prostoru "u Křížku"

Provozní doba sběrného dvora
Letní období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00 hod
Sobota 13.00 - 15.00 hod
Neděle 9.00 - 11.00 hod


Zimní období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 14.00 hod