I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Zvěrotice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
obce Zvěrotice

Obecní úřad Zvěrotice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání
ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Zvěrotice
, svolaného dosavadním starostou obce Zvěrotice
v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Zvěrotice, Zvěrotice č.p. 83

Doba konání: 29.10.2018 od 19:00

Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
2. Schválení programu
3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
8. Volba členů výborů
9. Volba předsedů výborů
10. Stanovení odměn členů zastupitelstva
11. Různé a diskuze
12. Závěr

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Zvěrotice, dne 21.10.2018

Miloslav Novotný, v.r.
dosavadní starosta obce Zvěrotice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.10.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 28.10. 2018
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 21.10.2018

Sejmuto: 28.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User