VYHLÁŠKA návrh zprávy o uplatňování územního plánu Zvěrotice

Označení (jednací číslo): MS/11133/2018/02

Popis (anotace):
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR jako pořizovatel dle § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
též jen "stavební zákon"), předloží zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování ÚP Zvěrotice po
konzultaci s dotčenými orgány a krajským úřadem.

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Zvěrotice obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny
územního plánu, případně podněty k zapracování v novém územním plánu. Do 15 dnů ode
dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele, tj. Městský úřad Soběslav, odbor výstavby
a RR, písemné připomínky.

Návrh zprávy je zveřejněn na úřední desce MěÚ Soběslav:

http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/e-uredni-deska/

a na úřední desce obce Zvěrotice:

http://www.Zvěrotice.cz

K vyjádřením uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.


Ing. arch. Dagmar Buzu
Vedoucí oddělení územního plánování,
památkové péče odboru výstavby a RR

Vyvěšeno: 17.05.2018

Sejmuto: 17.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User