Pasport komunikací

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
OBECNÍ ÚŘAD ZVĚROTICE

Zvěrotice 83, 392 01 SoběslavVyřizuje: Miloslav Novotný– starosta obce               

Telefon: 381 521 806                                                                                                      Zvěrotice dne 19.10.2017VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACEDne 2.10.2017 schválilo Zastupitelstvo obce Zvěrotice (IČ:00667323) usnesením č.7/2017/4 přehled parcelních čísel a vlastníků pod vybranými úseky komunikací, které budou zařazeny obecním úřadem Zvěrotice do kategorie místní komunikace.Obecní úřad Zvěrotice, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst.5a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že bylo zahájeno správní řízení dnem 19.10.2017 ve věci zařazení vybraných pozemních komunikací na území obce Zvěrotice do kategorie místní komunikace podle přehledu parcelních čísel a vlastníků pod úseky komunikací.Silniční správní úřad si je vědom, že tímto řízením mohou být dotčena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, kterých je více, proto oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (dále jen správní řád).Obecní úřad Zvěrotice, jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací na území obce Zvěrotice do kategorie místní komunikace a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. (Doručením je ve smyslu ust.§ 25 zákona č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů považován patnáctý den po vyvěšení)Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na obecním úřadě Zvěrotice v úředních hodinách

(po, čt 18,00-19,00), nebo po telefonické dohodě se starostou obce na tel.381 521 806.Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k pokladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

               

                                                                                                                                            ……………………..          

                                                                                                                                            Miloslav Novotný

                                                                                                                                             starosta obceToto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Zvěrotice po dobu 15-ti dnů a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: …………                                                                                                      Bude sejmuto: …………Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu (dodejka nebo datová schránka):

Obec Zvěrotice

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Zvěrotice včetně dálkového přístupu

Na vědomí:

vlastní k založení
Soubory ke stažení:
useky-zo-zverotice.pdf

Vyvěšeno: 19.10.2017

Sejmuto: 03.11.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User