Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Zvěrotice a data konání jeho projednání

Označení (jednací číslo): MS/00553/2019/51

Popis (anotace):

OZNÁMENÍ

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR pořizuje dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jen "stavební zákon") územní plán Zvěrotice.

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Zvěrotice a data konání jeho projednání

V souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též stavební zákon), ve vazbě na §§ 171až 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění dále jen správní řád) MěÚ Soběslav oznamuje:

veřejné projednání návrhu územního plánu Zvěrotice se uskuteční dne 4. května 2022 (středa) v 16,00 hodin na v Pohostinství, č.p. 50 Zvěrotice

II. Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Zvěrotice k veřejnému nahlédnutí.

Návrh územního plánu Zvěrotice je v souladu s ustanovením § 52 vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Soběslav, odboru výstavby a RR a na Obecním úřadu Zvěrotice. Dálkový přístup je umožněn po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Soběslav: www.musobeslav.cz.

Upozornění k bodu I a II.:

V souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat k návrhu územního plánu Zvěrotice vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
V souladu s §52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst.2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčenou námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.


Ing. arch. Dagmar Buzu
Vedoucí oddělení územního plánování
a památkové péče odboru výstavby a RR

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.04.2022

Sejmuto: 04.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User