Závěrečný účet 2014

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
 

OBECZvěroticeIČ 00667323Závěrečný účet obce za rok 2014

 

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o obci:

  

Adresa: OBEC ZVĚROTICE ,Zvěrotice 83 , 392 01 Soběslav

 

Telefonické spojení:  starosta obce:             381 521 806, mobil 724 189 519

 

                                   účetní obce:                381 521 806, mobil 725 986 578

  

elektronická podatelna:                   obec@zverotice.cz

 

starosta:                                           obec@zverotice.czúčetní:                                             obec@zverotice.cz

 

webové stránky obce na adrese: https://www.zverotice.cz/

  

základní územní jednotka: ZVĚROTICE ZUJ 793825

 

počet obyvatel k datu 31.12.2014 : 397

 

Zastupitelstvo obce v roce 2014

 

Starosta:                     Miloslav Novotný

Místostarosta:            Miroslav Škoda        

 

                                                          Zastupitelstvo obce je 9 členné.Jmenný seznam:                                         

Novotný Miloslav

Škoda Miroslav

MUDr. Bejblík Václav

Mgr.Bejblík Václav

Ing. Douchová Marcela

Mgr. Dvořáková Marie

Eliáš Radek

Prokeš Vojtěch

Samec Jiří Bc.Počet zasedání zastupitelstva obce za rok 2014:                                    

Veřejné zasedání ZO celkem 14

Výbory: finanční, kontrolní 

 

Složení výborů:

Kontrolní výbor:                                                    Finanční výbor:

Předseda: Ing. Douchová Marcela                         Předseda : MUDr. Bejblík Václav

Členové: Bejblík Václav Mgr.                              Členové:   Dvořáková Marie

                 Samec Jiří Bc.                                                         Eliáš Radek                    

                       

Obecně závazné vyhlášky obce ZVĚROTICE – platné v roce 2014* OZV 1/2012   místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

                         třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

* OZV 1/2010, o místním poplatku ze psů

* OZV 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

* OZV 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

Pracovníci obce v roce 2014:1 pracovní smlouva – správce multifunkčního hřiště

14 dohod o provedení práce 

pojištění majetku:Česká pojišťovna, a.sMajetek obce– pronájmy:

pronájem nebytových prostor:

Zvěrotice čp. 50 hostinec – l smlouvaPlnění rozpočtu obce za rok 2014

Viz. příloha číslo 1.FINANCOVÁNÍViz. příloha číslo 1.

REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACEViz. příloha číslo 1.

PŘIJATÉ DOTACEViz. příloha číslo 1.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE

Viz. příloha číslo 2.

ROZVAHA k 31. 12. 2014Viz. příloha číslo 3.Účetní závěrka K 31.12.2013

Účet

Popis

Stav k 31.12.2014

231

Základní běžný účet5 665 967,03Kč

236

Běžný účet peněžních fondů FRB

0,00 Kč

112

Zásoby

0,00 Kč

314

Poskytnuté zálohy (el.energie)

                                   38 300,-- Kč

311

Pohledávky

3 308,78 Kč

321

Dodavatelé

19 551,64 Kč

331

Zaměstnanci                                                

40 631,00 Kč

336

Závazky soc.zab. a zdr.poj.

 1 764,00 Kč

342

Ostatní daně

4 372,00 Kč

401

Fond dlouhodobého majetku

14 473 347,19 Kč

403

Dotace na poř. DHM4

4 111 109,98 Kč

451

Dlouhodobé úvěry

0,00 Kč

459

Ostatní dlouhodobé závazky

0,00 Kč

.         Přezkoumání hospodaření obce ZVĚROTICE za rok 2014Přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2013 bylo provedeno dne 19.11.2014 a dne 7.5.2015 zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2014 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Zvěrotice.

Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZVĚROTICE za rok 2014

Viz. příloha číslo 4

Závěrečné vyjádření

 Viz. příloha číslo 5    

     Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 1.6.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 1.6.2015, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednán.

Zpracovala: Točíková Marie účetní obce Zvěrotice

Ve Zvěroticích dne 14.5. 2015

Předkládá starosta obce: Novotný Miloslav

Vyvěšeno dne: 15.5.2015     na úřední desce i elektronicky

Sejmuto dne:
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.05.2015

Sejmuto: 15.05.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Super User