Závěrečný účet 2013

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Závěrečný účet obce za rok 2013

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Údaje o obci:

Adresa: OBEC ZVĚROTICE ,Zvěrotice 83 , 392 01 Soběslav

Telefonické spojení: starosta obce: 381 521 806, mobil 724 189 519

účetní obce: 381 521 806

elektronická podatelna: ou.zverotice@tiscali.cz

starosta: ou.zverotice@tiscali.cz
účetní: ou.zverotice@tiscali.cz

webové stránky obce na adrese: https://www.zverotice.cz/

základní územní jednotka: ZVĚROTICE ZUJ 793825

počet obyvatel k datu 31.12.2013 : 378

Zastupitelstvo obce v roce 2013

Starosta: Miloslav Novotný

Místostarosta: Miroslav Škoda
Zastupitelstvo obce je 9 členné.
Jmenný seznam:

Novotný Miloslav

Škoda Miroslav

MUDr. Bejblík Václav

Bejblík Václav Bc.

Ing. Douchová Marcela

Mgr. Dvořáková Marie

Eliáš Radek

Prokeš Vojtěch

Samec Jiří Bc.
Počet zasedání zastupitelstva obce za rok 2013:

Veřejné zasedání ZO celkem 15
Výbory: finanční, kontrolní 

Složení výborů:

Kontrolní výbor: Finanční výbor:

Předseda: Ing. Douchová Marcela Předseda : MUDr. Bejblík Václav

Členové: Bejblík Václav Bc. Členové: Dvořáková Marie

Samec Jiří Bc. Eliáš Radek
Obecně závazné vyhlášky obce ZVĚROTICE – platné v roce 2013* OZV 1/2012 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

* OZV 1/2010, o místním poplatku ze psů

* OZV 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

* OZV 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
Pracovníci obce v roce 2013:
1 pracovní smlouva – účetní obce

17 dohod o provedení práce
pojištění majetku:
Česká pojišťovna, a.s


Majetek obce– pronájmy:
pronájem nebytových prostor:

Zvěrotice čp. 50 hostinec – l smlouvaPlnění rozpočtu obce za rok 2013
Viz. příloha číslo 1.
FINANCOVÁNÍ
Viz. příloha číslo 1.REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Viz. příloha číslo 1.

PŘIJATÉ DOTACE
Viz. příloha číslo 1.
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE
Viz. příloha číslo 2.

ROZVAHA k 31. 12. 2013Viz. příloha číslo 3.
Účetní závěrka K 31.12.2013Účet

Popis

Stav k 31.12.2012

231

Základní běžný účet
5 424 373,92Kč

236

Běžný účet peněžních fondů FRB

0,00 Kč

112

Zásoby

0,00 Kč

314

Poskytnuté zálohy (el.energie)

37 740,-- Kč

311

Pohledávky

0,00 Kč

321

Dodavatelé

21 220,09 Kč

331

Zaměstnanci

27 993,00 Kč

336

Závazky soc.zab. a zdr.poj.

 6 600,00 Kč

342

Ostatní daně

6 109,00 Kč

401

Fond dlouhodobého majetku

14 473 347,19 Kč

403

Dotace na poř. DHM

141 827,92 Kč

451

Dlouhodobé úvěry

0,00 Kč

459

Ostatní dlouhodobé závazky

0,00 Kč
. Přezkoumání hospodaření obce ZVĚROTICE za rok 2013
Přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2013 bylo provedeno dne 13.11.2013 a dne 11.03.2014 zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2013 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Zvěrotice.Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZVĚROTICE za rok 2013

Viz. příloha číslo 4

Závěrečné vyjádření

 Viz. příloha číslo 5
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 7.4.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 7.4.2014, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednán.Zpracovala: Točíková Marie účetní obce Zvěrotice
Ve Zvěroticích dne 17.3. 2014
Předkládá starosta obce: Novotný MiloslavVyvěšeno dne: 20.03.2014 na úřední desce i elektronicky
Sejmuto dne:
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.03.2014

Sejmuto: 20.03.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Super User