Závěrečný účet 2012

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Závěrečný účet obce za rok 2012

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


ÚDAJE O OBCI:

Adresa: OBEC ZVĚROTICE ,Zvěrotice 83 , 392 01 Soběslav

Telefonické spojení: starosta obce: 381 521 806, mobil 724 189 519

účetní obce: 381 521 806

elektronická podatelna: ou.zverotice@tiscali.cz

starosta: ou.zverotice@tiscali.cz

účetní: ou.zverotice@tiscali.cz

webové stránky obce na adrese: https://www.zverotice.cz/

základní územní jednotka: ZVĚROTICE ZUJ 793825

počet obyvatel k datu 31.12.2012 : 378

ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2012

Starosta: Miloslav Novotný

Místostarosta: Miroslav Škoda

Zastupitelstvo obce je 9 členné.Jmenný seznam:

Novotný Miloslav

Škoda Miroslav

MUDr. Bejblík Václav

Bejblík Václav Bc.

Ing. Douchová Marcela

Mgr. Dvořáková Marie

Eliáš Radek

Prokeš Vojtěch

Samec Jiří Bc.

Počet zasedání zastupitelstva obce za rok 2012:

Veřejné zasedání ZO celkem 13

Výbory: finanční, kontrolní

Složení výborů:

Kontrolní výbor: Finanční výbor:

Předseda: Ing. Douchová Marcela Předseda : MUDr. Bejblík Václav

Členové: Bejblík Václav Bc. Členové: Dvořáková Marie

Samec Jiří Bc. Eliáš RadekOBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE ZVĚROTICE – PLATNÉ V ROCE 2012


* OZV 1/2012 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

* OZV 1/2010, o místním poplatku ze psů

* OZV 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

* OZV 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2012:


1 pracovní smlouva – účetní obce

9 dohod o provedení práce

POJIŠTĚNÍ MAJETKU:


Česká pojišťovna, a.s
MAJETEK OBCE– PRONÁJMY:

pronájem nebytových prostor:

Zvěrotice čp. 50 hostinec – l smlouva

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2012

Viz. příloha číslo 1.FINANCOVÁNÍ


Viz. příloha číslo 1.REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACEViz. příloha číslo 1.

PŘIJATÉ DOTACEViz. příloha číslo 1.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE

Viz. příloha číslo 2.

ROZVAHA K 31. 12. 2012Viz. příloha číslo 3.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2012

Účet

Popis

Stav k 31.12.2012

231

Základní běžný účet3 377 998,40Kč

236

Běžný účet peněžních fondů FRB

0,00 Kč

112

Zásoby

- Kč

314

Poskytnuté zálohy (el.energie)

33 020,-- Kč

311

Pohledávky

120 698,00 Kč

321

Dodavatelé

100 662,35 Kč

331

Zaměstnanci

29 217,00 Kč

336

Závazky soc.zab. a zdr.poj.

6 596,00 Kč

342

Ostatní daně

3 598,00 Kč

401

Fond dlouhodobého majetku

14 473 347,19 Kč

403

Dotace na poř. DHM

155 242,00 Kč

451

Dlouhodobé úvěry

0,00 Kč

459

Ostatní dlouhodobé závazky

0,00 Kč

.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZVĚROTICE ZA ROK 2012

Přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2012 bylo provedeno dne 1.10.2012 a dne 16.05.2013 zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2012 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Zvěrotice.KOPIE ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZVĚROTICE ZA ROK 2012

Viz. příloha číslo 4

ZÁVĚREČNÉ VYJÁDŘENÍ

Viz. příloha číslo 5

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 17.6.20123 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 17.6.2013, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednán.

Zpracovala: Točíková Marie účetní obce Zvěrotice

Ve Zvěroticích dne 18.5. 2013

Předkládá starosta obce: Novotný Miloslav

Vyvěšeno dne: 23.05.2013 na úřední desce i elektronicky

Sejmuto dne:
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.05.2013

Sejmuto: 23.05.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Super User