Závěrečný účet 2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Z Á V Ě R E Č N Ý  Ú Č E T za rok 2010 obce Z V Ě R O T I C EFinanční hospodaření obce v roce 2010

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro rok 2010 dne 1.2.2010.

Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě rozpočtových změn a schvalovány zastupitelstvem obce.

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujícíh položkách v tis. Kč.

Příjmy: schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost

daňové příjmy 2 355,0 2 978,7 2 978,2

poplatek ze psů 4,4 4,7 4,7

Poplatky za svoz kom. Odpadů 130,4 130,4 130,2

správní poplatky 0,4 0,2 0,2

neinvestiční dotace ze SR na provoz obce 100,1 100,1 100,1

neinvestiční dotaceze SR na volby ----- 49,0 49,0

neinvestiční dotace ze SR na sčítání lidu ------ 2,3 2,3

neinvestiční dotace od Jih. kraje na

opravy chodníků ----- 180,0 180,0

neinvestiční dotace od Jih. kraje na

činnost SDH ----- 1,4 1,4

neinvestiční dotace od MV ČR pro DSH 1,0 1,0

za pronájem pozemků 3,5 6,9 6,8

za výrobky z lesa 2,0 78,0 77,8

za pitnou vodu od Vak Tábor

obecní vodovod 110,0 ----- -----

za odvod odpadních vod 11,6 11,6 11,6

za pronájem obchodu, hospody 12,0 21,0 21,0

odvoz odpadů pro firmy 5,6 5,6 5,5

za využívání a třídění odpadů 4,3 8,1 8,1

za úroky 21,0 15,7 15,6


PŘÍJMY celkem za rok 2010 2 760,3 3 593,7 3 592,5

Výdaje: schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost

lesní hospodářství 40,0 25,0 24,5

místní komunikace 285,0 944,0 942,7

chodníky 615,0 702,0 701,4

obecní vodovod 167,0 123,0 122,6

příspěvek na mat. školku 40,0 58,0 57,5

příspěvek základní školy 270,0 261,0 260,4

činnost knihovny 56,0 58,0 57,8

oprava kapličky --- 33,0 33,0

místní rozhlas 10,0 --- ---

dárky k životním výročí 15,0 7,1 7,0 příspěvky občanským sdružením 2,0 6,0 6,0

dětské hřiště 2,0 --- ------ veřejné osvětlení 80,0 102,1 102,0

hospoda 12,0 8,0 7,5

výkup pozemků 250,0 86,0 85,0

svoz komun. Odpadů 234,0 254,0 252,9

veřejná zeleň 126,0 24,0 21,1

dobrovolná pož. ochrana 6,1 8,3 8,0

zastupitelstvo obce 272,5 304,0 303,4

volby do PČR ---– 15,6 15,1

volby do ZO ----- 19,4 18,9

sčítání lidu ------ 2,4 2,3

činnost obecního úřadu 363,0 303,4 297,0

nákup administrativní budovy --- 420,0 420,6

služby bank 6,0 6,0 6,0

pojištění majetku 30,0 29,0 28,8

vrácení dotace na volby r. 2008 3,9 4,0 3,9

Celkem výdaje za rok 2010 2 885,5 3 803,3 3 785,0

Výsledek hospodaření za rok 2010

výsledek hospodaření - 125,2 - 209,6 - 192,5

výsledek hospodaření z minulých let 2 503,9

výsledek hospodaření k 31.12. 2010 2 311,4

Zpráva o stavu na účtech obce:

Bankovní účet u Komerční banky 2 311 408,787 KčV roce 2010 bylo provedeno vyasfaltování místní komunikace vjezdů k domům v dolní části obce za 840 tis. Kč.

Bylo pokračováno v obnově chodníků firmou Josef Prček- Bekera, Zliv v části obce směr Tučapy

za 702 tis. Kč.

Dále byl proveden nátěr kopule u místní kapličky za 33 tis. Kč.

Byla dokončena výstavba veřejného osvětlení v části obce u Soběslavi za 60 tis. Kč.

Byly vykoupeny pozemky pod místní komunikací v části obce u Soběslavi za 73 tis. Kč a koupena

administrativní budova bývalého zem. družstva za 421 tis. Kč společně s pozemky za 69 tis. Kč.

Na činnost knihovny bylo použito celkem 50 567,-- Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup knih

materiálu, spotřebu energie ,odměnu knihovnici a na tel. poplatky.

Finanční vyúčtování vztahů k rozpočtu kraje:

Obec obdržela od Jihočeského kraje tyto dotace určené k vyúčtování:

Na obnovu chodníků v obci 180 000,-- Kč

Vyčerpáno k 31.12. 2010 180 000,-- Kč

Celkový náklad činil 411 726,00 Kč. Dotace činila 43,7 %.

Na činnost jednotky SDH 1 385,-- Kč

Vyčerpáno k 31.12.2010 1 385,-- Kč

Prostředky byly použity na nákup pracovního světla .

Obec obdržela tyto dotace ze státního rozpočtu:

Na volby do poslanecké směnovny 20 000,-- Kč

Vyčerpáno bylo 15 111,-- Kč

Vráceno v rámci finančního vypořádání v r. 2011 4 889,-- Kč

Na volby do zastupitelstva obce 29 000,-- Kč

Vyčerpáno bylo 18 922,-- Kč

Vráceno v rámci finančního vypořádání v r. 2011 10 078,-- Kč

Na sčítání lidu 2 321,-- Kč

Vyčerpáno bylo 2 321,-- Kč

Obec v roce 2010 poskytla obcím příspěvky na zajišťování povinné školní docházky základních a mateřských škol pro děti z naší obce navštěvující tyto školy dle vyúčtování obcí :

městu Soběslav pro základní školu příspěvek ve výši 244 494,-- Kč

městu Soběslav pro mateřskou školu příspěvek ve výši 57 500,-- Kč

obci Tučapy pro základní školu příspěvek ve výši 15 867,-- Kč

Obec poskytla v roce 2010 neinvestiční finanční příspěvek svazu zdravotně postižených v Soběslavi ve výši 5 000,-- Kč a svazu Včelařů v Soběslavi 1 000,-- Kč.

Obec v roce 2010 nečerpala žádné úvěry, nepřijala žádné půjčky a ani žádné půjčky neposkytla.

Obec není zatížena úvěry a půjčkymi ani z minulých let.

Přílohu závěrečného účtu tvoří podrobný přehled příjmů a výdajů za rok 2010 Výkaz Fin 2-12,

k 31.12.2010, přehled majetku, pohledávek a závazků- Rozvaha k 31.12. 2010 , Příloha k 31.12. 2010, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2010.

Závěr:

Obec na základě zákona o obcích požádala Jihočeský krajský úřad v Č. Budějovicích o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2010. Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad Jihočeského kraje dne 10.3.2010. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce je součástí tohoto závěrečného účtu.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 9.5. 2011.

ve Zvěroticích dne 11.4. 2010 Předkládá: starosta obce Miloslav Novotný

Vypracoval: Točíková M.

Vyvěšeno dne 14.4. 2010 na úřední desce i elektronicky

Svěšeno:
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.04.2010

Sejmuto: 14.04.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Super User