Obecně závazná vyhláška č 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Zastupitelstvo obce Zvěrotice se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)Obec Zvěotice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).

(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

(2)Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.

(3)Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a)kulturní akci ...............................… 10 %,

b)sportovní akci .........................….. 10 %,

c)prodejní akci ................................. 20 %,

d)reklamní akci .............................… 20 %.

(2)V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003, ze dne 01.12.2003.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011.


Mirolav Škoda Miloslav Novotný

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 13.12.2010

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Super User