VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Označení (jednací číslo): MZE-49892/2021-16212

Popis (anotace):
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 15.09.2021

Sejmuto: 15.10.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Super User