VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu

Označení (jednací číslo): MS/11665/2021/Vnk

Popis (anotace):
s t a n o v e n í  p ř e c h o d n é  ú p r a v y  p r o v o z u
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk, DI Tábor ze dne 04.06.2021 pod č. j.: KRPC–787–400/ČJ–2021–020806 a souhlasu vlastníka komunikace SÚS JčK závodu Tábor ze dne 19.05.2021 pod č. j. SUS JcK 09137/2021
na pozemních komunikacích: II/135
v místě: obec Krotějov
z důvodu: zřízení přípojky a pokládky vedení NN
na dobu: od 01.07.2021 do 31.10.2021
Soubory ke stažení:
2021-11665.pdf

Vyvěšeno: 10.06.2021

Sejmuto: 01.07.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Super User