VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu

Označení (jednací číslo): MS/11458/2021/Vnk

Popis (anotace):
s t a n o v e n í    p ř e c h o d n é     ú p r a v y     p r o v o z u

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk,
DI Tábor ze dne 31.05.2021 pod č. j.: KRPC–787–450/ČJ–2021–020806, a souhlasu vlastníka
komunikace ze dne 03.06.2021 

na pozemních komunikacích: MK
v místě: obec Zvěrotice
z důvodu: el. přípojka, kabelová smyčka NN p. Žahour
Soubory ke stažení:
2021-11458.pdf

Vyvěšeno: 07.06.2021

Sejmuto: 23.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Super User