VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
s t a n o v e n í  p ř e c h o d n é  ú p r a v y  p r o v o z u
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk, DI Tábor ze dne 04.06.2020 pod č. j.: KRPC–731–481/ČJ–2020–020806 a souhlasu vlastníka komunikace SÚS Jčk, p. o., závod Tábor ze dne 24.06.2020 pod č. j.: SUS JcK 09410/2020 na pozemních komunikacích:
II/135, III/13528, III/13531, III/13527, III/12841, III/13529, III/13521, III/1351, MK - 190c, MK - Na Ohradě
Soubory ke stažení:
verejna-vyhlaska.pdf

Vyvěšeno: 23.07.2020

Sejmuto: 07.08.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Super User