OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 (Návrh změny)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)

Vyvěšeno: 20.11.2019

Sejmuto: 09.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User