DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
ve dnech

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin
pátek od 8.00 do 13.30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1118785/19/2200-11460-301165,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.
L

Vyvěšeno: 25.04.2019

Sejmuto: 27.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User