Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Obec Zvěrotice, Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav, IČ: 00667323

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládá obec Zvěrotice „Výroční zprávu o poskytování informací“ za rok 2021.

 


1. Počet podaných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: v roce 2021 takový případ nenastal
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.: sankce za nedodržování tohoto zákona nebylo nutné uložit
5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
V průběhu roku 2021 starosta obce a místostarosta obce poskytli značné množství ústních i telefonických informací vztahujících se převážně k územnímu
rozvoji obce. Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, Zvěrotičáku a webových stránek.

Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Ve Zvěroticích dne 7. 1. 2022

Miloslav Novotný v. r.
starosta obce

Způsob zveřejnění:
- úřední deska obce

vyvěšeno: 8. 1. 2022
sejmuto: