Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.

Obec Zvěrotice, Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav, IČ: 00667323

Výroční zpráva

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímpředkládá obec Zvěrotice „Výroční zprávu o poskytování informací“ za rok 2019.

1. Počet podaných žádostí o informace: 1

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
v roce 2019 takový případ nenastal

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
sankce zanedodržování tohoto zákona nebylo nutné uložit

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2019 starosta obce a místostarosta obce poskytli značnémnožství ústních i telefonických informací vztahujících se
převážně k územnímurozvoji obce. Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáníchzastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky,
Zvěrotičáku a webovýchstránek.

Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Ve Zvěroticích dne 6. 1. 2020

Miloslav Novotný v. r.
starosta obce

Způsob zveřejnění:
- úřední deska obce
vyvěšeno: 7. 1. 2018
sejmuto: