Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Obec Zvěrotice

2. Důvod a způsob založení
Obec Zvěrotice vznikla na základě ustanovení zákona 367/90 Sb. o obcích (obecních zřízení) v platném znění. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území        obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

         3.1 Zastupitelstvo obce

             Starostka obce: Ing. Marcela Douchová                                                 
             Místostarosta obce: Miroslav Škoda
             Místostarosta obce: Mgr. Václav Bejblík
             Členové zastupitelstva: MUDr. Václav Bejblík, Ing. Václav Doucha, Michal Žahour, Radek Eliáš, Petra Zabloudilová DiS a Mgr. Miloslava Žáková

         3.2 Finanční výbor zastupitelstva

             MUDr. Václav Bejblík, Ing. Václav Doucha a Michal Žahour

         3.3 Kontrolní výbor zastupitelstva

             Ing. Václav Doucha, Radek Eliáš a Mgr. Miloslava Žáková

         3.4 Kulturní komise

             Michal Žahour, Radek Eliáš, Petra Zabloudilová DiS a Mgr. Miloslava Žáková

4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Zvěrotice 83, 39201 Soběslav

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obecní úřad Zvěrotice 83, 39201 Soběslav

  4.3 Úřední hodiny
  pondělí: 18:00 - 19:00 hodin
  čtvrtek: 18:00 - 19:00 hodin

  4.4 Telefonní čísla: +420381521806

  4.5 Čísla faxu: +420381521806

  4.6 Adresa internetové stránky

  https://www.zverotice.cz

  4.7 Adresa e-podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  4.8 Datová schránka
  Orgán veřejné moci ID datové schránky: hdgb7qu

5. Případné platby lze poukázat na běžný účet:

  5.1 Česká národní banka

  94-7517301/0710

  5.2 Komerční banka
  19921301/0100

6. IČO: 00667323

7. DIČ: CZ00667323 (Obec Zvěrotice není plátcem DPH)

8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  https://www.zverotice.cz/uredni-deska

  8.2 Rozpočet

   https://www.zverotice.cz/uredni-deska?filter_show_from=&filter_show_to=&filter_search=&category_id=131&option=com_spaceboard&view=items&type=0&Itemid=553

9. Žádosti o informace

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Zvěrotice
  Zvěrotice 83
  392 01 Soběslav
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • datovou schránkou, ID:
 • telefonicky na tel. čísle: 381 521 806

Úřední hodiny

pondělí 18:00 – 19:00
čtvrtek 18:00 - 19:00

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání je možné realizovat ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Osobní předání žádosti a dalších podání je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Zvěrotice. K přijetí je kompetentní starosta obce nebo místostarosta obce.

11.Předpisy

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Zvěrotice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny),      veřejné vyhlášky a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytovaní informací

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může   podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

  13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Zvěrotice poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

  13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Zvěrotice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

   https://www.zverotice.cz/urad/vyrocni-zpravy

15.Poskytnuté informace
 
16. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
 

17. Formuláře
Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Obecním úřadu Zvěrotice. Seznam formulářů a jejich získání v elektronické podobě je možno nalézt zde.

18. Opravné prostředky
 Co když orgán žádosti nevyhoví
 Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.