Místní poplatky pro rok 2023 - možnost bezhotovostní platby

Informace o platbě místního poplatku

 Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 Sazby pro rok 2023:
- svoz TKO za osobu 500 Kč

- stočné za osobu 46 Kč
- pes 50 Kč (další 75 Kč)
 

Poplatek je splatný vždy k 31.březnu daného roku

Poplatek lze uhradit:

 a) osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách

b) převodem na účet obce. Pro více informací vyplňte formulář  na adrese https://www.zverotice.cz/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=3 Obratem Vám budou zaslány pokyny k platbě.

Pondělí  18 - 19h
Čtvrtek  18 - 19h

Svoz TKO probíhá vždy každé PONDĚLÍ

Provoz Sběrného dvora v letním období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00
Sobota 13.00 - 15.00
Neděle 9.00 - 11.00

Provoz Sběrného dvora v zmimním období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 14.00