NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Označení (jednací číslo): 55197/2017-MZE-16212

Popis (anotace):
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy.
Soubory ke stažení:
55197-2017-mze-16212.pdf

Vyvěšeno: 14.09.2017

Sejmuto: 31.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User