Rozpočet obce 2015

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
  ROZPOČET   2015  
Návrh   rozpočtu obce Zvěrotice na rok 2015
  Příjmy:    
         
OdPa Pol Popis Částka  
         
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 600  
  1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 5  
  1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 90  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 700  
  1211 DPH 1700  
  1340 Poplatek za odstraňování TKO 152  
  1341 Poplatek ze psů 4,5  
  1351 Poplatky za provoz loterií 15  
  1361 Správní poplatky 0,7  
  1511 Daň z nemovitostí 230  
  4112 Neinvestiční dotace od kraje provoz OÚ 69,4  
1012 2131 Příjmy s pronájmu pozemků 1  
2310 2111 Příjmy za vodné od VAK Tábor 128  
2321 2111 Příjmy za odvádění odpadních vod 12  
3639 2119 Za věcné břemeno 5  
3639 2132 Příjmy z pronájmu hospody 12  
3722 2111 Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů 4,6  
3727 2324 Přijaté náhrady za třídění odpadu EKO-KOM 16  
6310 2141 Příjmy z úroků 5  
         
         
    Příjmy CELKEM 3750,2  
         
         
  Výdaje:    
         
OdPa Pol Popis Částka  
1031 5021 Ostatní osobní výdaje les 20  
1031 5139 Pěstební čin. les nákup sazenic 10  
1031 5169 Pěstební čin. les sázení 5  
2212 5169 Silnice místní komunikace služby (zametání, posyp) 30  
2212 5171 Silnice opravy 100  
2212 6121 Silnice projekt 50  
2212 6130 Nákup pozemků silnice 20  
2219 5171 Opravy a udržování chodníky 200  
2310 5139 Vodovod nákup vodoměrů 30  
2310 5154 Vodovod elektrická energie 6  
2310 5169 Vodovod nákup služeb VAK Tábor 100  
2321 5169 Služby VAK 30  
2321 5171 Kanalizace opravy 50  
2321 6121 Stavba kanalizace 120  
2341 6121 Rybník projektová dokumetnace 50  
3314 5021 Ostatní osobní výdaje knihovna 18  
3314 5136 Knihovna nákup knih 3,5  
3314 5139 Knihovna materiál 6  
3314 5154 Knihovna elektrická energie 30  
3319 5021 Ostatní osobní výdaje kultura 5  
3326 5071 Oprava kaple 30  
3399 5169 Nákup ostatních služeb 10  
3399 5194 Věcné dary (dárkové balíčky) 10  
3421 5011 Multifunkční hřiště plat zaměstnance 70  
3421 5031 Multifunkční hřiště povinné pojištění na soc.zabezp. 17,5  
3421 5032 Multifunkční hřiště povinné pojištění na zdrav.poj. 6,5  
3421 5139 Multifunkční hřiště materiál 20  
3421 5154 Multifunkční hřiště el.energie 40  
3421 5162 Multifunkční hřiště telefonní popl. 2  
3421 5169 Multifunkční hřiště ostatní služby 2  
3421 6121 Multifunkční hřiště stavba 350  
3631 5154 Veřejné osvětlení elektrická energie 52  
3631 5171 Veřejné osvětlení opravy 10  
3635 6119 Územní plán 96  
3699 5171 Opravy pohostinství 1500  
3722 5169 Svoz TKO Rumpold 250  
3723 5021 Sběr odpadů odměny 29  
3723 5154 El. energie sběrný dvůr 1  
3723 5169 Odvoz tříděných odpadů 40  
3745 5021 Veřejná zeleň mzdy 40  
3745 5139 Veřejná zeleň materiál 1  
3745 5156 Údržba zeleně PHM 8  
3745 5169 Veřejná zeleň nákup služeb 400  
5512 5137 Nákup čerpadla 25  
5512 5156 Požární ochrana PHM 1  
6112 5023 Zastupitelstva obcí odměny 325  
6112 5032 Zastupitelstva obcí zdravotní pojištění 30  
6171 5021 Místní správa ostatní osobní výdaje (práce na dohodu) 120  
6171 5136 Místní správa knihy, tisk 2  
6171 5137 Místní správa DIM 30  
6171 5139 Místní správa nákup materiálu 10  
6171 5151 Místní správa studená voda 0,5  
6171 5154 Místní správa elektrická energie 58  
6171 5161 Místní správa služby pošt 3  
6171 5162 Místní správa služby telekomunikací 25  
6171 5167 Místní správa služby školení 1,5  
6171 5169 Místní správa nákup ostatních služeb 40  
6171 5171 Místní správa opravy a udržování 10  
6171 5173 Místní správa cestovné 5  
6171 5175 Místní správa pohoštění 15  
6171 5194 Místní správa příspěvky na soutěže, dary 10  
6171 5222 Neinvestiční transfery OS (včelaři, SZP) 8  
6171 5223 Neinvestiční transfery OS (církev) 1,5  
6171 5229 Neinvestiční transfery OS (neziskové organizace 7  
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím město Soběslav 5  
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,3  
6171 5365 Platby poplatků 0,5  
6310 5163 Služby peněžních ústavů poplatky 8  
6320 5163 Pojištění majetku 31  
6402 5366 Finanční vypořádání KRAJ-OBEC 16,5  
         
    Výdaje CELKEM 4657,3  
         
    Příjmy CELKEM 3750,2  
         
    Saldo příjmů a výdajů -907,1  
         
  8115 Financování 4657,3  
         
    CELKEM 4657,3  
         
Připomínky   k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Zvěrotice uplatnit buď písemně
ve lhůtě do   29. 12. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce  
na němž se   bude rozpočet obce Zvěrotice na rok 2015 projednávat a schvalovat.
         
Ve   Zvěroticích 11.12.2014    
    Miloslav Novotný    
    starosta obce    
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.12.2014

Sejmuto: 11.12.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Super User