Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Označení (jednací číslo): SPU 062413/2020/Bl

Popis (anotace):
V rámci zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Zvěrotice zabezpečil
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor (dále jen „pobočka“)
v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků
(dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení
vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene.

Tento soupis nároků je vyložen po dobu 15 dnů, tj. od 23. 3. 2020 do 6. 4. 2020

Vyvěšeno: 18.03.2020

Sejmuto: 06.04.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Super User