VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3 . AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

Označení (jednací číslo): KUJCK 46087/2015/OREG

Popis (anotace):
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
D O R U Č E N Í N Á V R H U 3 . AKTU AL I ZACE
Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E
Soubory ke stažení:
02_spolecne_jednani_verejnost.pdf

Vyvěšeno: 18.06.2015

Sejmuto: 03.08.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Super User